Условия и правила

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта https://avangardrealestate.bg и предоставените чрез него услуги и взаимоотношенията между "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД от една страна и потребителите на услуги на сайта, от друга.

2. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205957825, ДДС номер: BG 205957825, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район Тракия, ул. Драгоя Божилов 9, ет. 1, имейл адрес: info@avangardrealestate.bg, телефон: 0883355503.

3. Интернет сайтът съдържа Информационни материали както на "Авангард Риъл Естейт.БГ", така и на трети лица. "Авангард Риъл Естейт.БГ" не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица.

4. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД декларира, че интернет страницата https://avangardrealestate.bg представлява изключителна нейна собственост и е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.

5. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение. Ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

6. Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта на "Авангард Риъл Естейт.БГ" и влизат в сила незабавно.

7. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от поверителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.

8. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

9. Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на услугите на сайта и "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне - пред компетентните съдилища в гр. Пловдив, съобразно приложимото в Република България законодателство.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

10. Съдържанието и функционалността на този сайт /включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба/ се притежават изключително от "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД.

11. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация: съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на недвижимите имоти, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна.

12. Разрешено е отпечатването и съхраняването на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър, единствено и само за вътрешна употреба, при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.

13. Забранено е създаването на връзки към този сайт, вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт, копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание, без изричното съгласие на "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД.

14. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД има правото да изисква от Потребителите допълнителна информация и/или декларации съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконови нормативни актове по прилагането му, във връзка с извършването на конкретна информация.

15. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

III. ЦЕНИ

16. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД се задължава да предприеме необходимото, така че информацията на този сайт да бъде точна и актуална във всеки един момент. Потребителите разбират и се съгласяват, че обявените цени са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка, продажба, наем или каквато е конкретната услуга, както и че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент без предупреждение;

17. Цените на предлаганите имоти от "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД, са тези, посочени и съгласувани с Потребителите (продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица работещи на базата на договорни отношения с "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД), като "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД не носи отговорност относно неточното и/или неактуално обявяване на цена от страна на Потребителя.

18. Цените на предлаганите имоти са посочени в евро и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично, че цената е без ДДС.

19. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.

IV. ОТГОВОРНОСТ

20. Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.

21. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД не поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.

22. Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), и/ или загуби от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт.

23. "Авангард Риъл Естейт.БГ" ЕООД има право да забрани достъпа до уеб сайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

V. ВРЪЗКИ КЪМ ТОЗИ САЙТ

24.Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на "Авангард Риъл Естейт.БГ". Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на "Авангард Риъл Естейт.БГ".

VI. ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

25."Авангард Риъл Естейт.БГ" приканва да не се изпраща нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.
Отговорността на "Авангард Риъл Естейт.БГ" относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат.
Ние може да предлагаме връзки към уеб сайтове на трети лица и съдържание, което изглежда като част от този сайт, може в действителност да се предоставя от трети лица.

VII. ТЪРГОВСКИ МАРКИ

26. Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на "Авангард Риъл Естейт.БГ" във всякакви публични издания (пр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промотиране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да ползвате или възпроизвеждате, която и да е търговска марка на Авангард, или да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка с "Авангард Риъл Естейт.БГ".

ПОЛИТИКА НА "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛСНО РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 679/2016г. от 27.04.2016г.

В съответствие на императивните изисквания на чл. 13 и чл. 14 ОРЗД политиката на "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД е насочена изцяло към спазване на всяко приложимо законодателство в областта на защита на личните данни, включително ОРЗД, както и всяко приложимо местно законодателство в Република България, свързано със защита на личните данни и неприкосновеността на електронните комуникации.

Политиката на "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД е насочена изцяло в изпълнение и съответствие на изискванията на Регламент (ЕС) 679/2016г. от 27.04.2016г. Относно защита на личните данни на физическите лица и във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на данни.

"АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД е Администратор на лични данни по смисъла на Европейското законодателство и Законодателството на Република България за защита на личните данни.

Информация за контакт с администратора на лични данни:

"АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД
Седалище и адрес на управление : Гр. Пловдив , ул. Драгоя Божилов 9
ЕИК:205957825
Лице за контакт : Ваня Карамфилова
Телефон : 0883355517
Email: info@avangardrealestate.bg

"АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД е администратор на лични данни, които ще бъдат обработвани при и по повод осъществяване на търговската дейност на дружеството, заявена в ТР.

Във връзка с изпълнение на изискванията на информационната сигурност администратора предприема адекватни технически и организационни мерки, в съответствие с изискванията на законодателството в областта на защита на личните данни и/ или мерки в изпълнение на друг приложим законодателен акт, за да гарантира подходящо ниво на сигурност.

Като администратор на лични данни "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД съобразява и гарантира подходящо ниво на сигурност, като взема предвид рисковете, свързани с обработването по отношение на Услугите съгласно възникналите договорни отношения, включително риск от неволно или незаконно унищожаване, загубване, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които биват предавани, съхранявани или обработвани по какъвто и да било начин.

Всички предавания на лични данни към което и да е лице във връзка с осъществяваната търговска дейност ще се извършват при високо ниво на сигурност и по начини гарантиращи защитата на лични данни, както е договорено между страните.

2. Основание да обработка на лични данни. Цели.

За нуждите на осъществяваната търговска дейност ""АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД може да събира, обработва и съхранява следната информация, предоставяна от контрагентите си, включително информация предоставена чрез електронна поща или сайта на дружеството.

Инфомация относно личните данни се изисква и получава при регистрация на потребители, клиенти, във връзка със записване на събития, кандидатстване за назначаване по трудово правоотношение.

При проявен интерес към предложените оферти/ имоти ""АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД изисква и събира информация относно лични данни, семеен и съдебен статус, имуществено състоятие, роднински връзки и информация относно фактическо съжителство на семейни начала. Изискващата се информация касае единствено и само отношенията на "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД във връзка са осъществяваната дейност и предоставяните услуги във връзка с въникналите договорни отношения.

Договорите се сключват в писмена форма, като те могат да бъдат сключени и с конклудентни действия в момента на съвпадане на волеизявленията/ постигане на съгласие относно предмета на възложената работа, дължимото възнаграждение и други елементи.

Физичеко лице може да бъде идентифицирано чрез идентификатор като три имена, идентификационен номер, данни по лична карта, онлайн идентификатор или повече фактори, специфични данни за неговата идентичност.

Юридическо лице може да бъде идетифицирано чрез име/наименование, идентификационен код от АВ при СВ, седалище и адрес на управление и представляващо го лице.

За осъществяване на дейността си "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД събира, организира, съхранява, употребява, предева лични данни в съответствие с чл. 6, Параграф 1, буква "а", буква "б" и буква "в" от Регламент № 679/2016 (ЕС).

3. Предоставяне на данни на трети лица извън "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД

Получаването, обработването, работата и съхранението на лични данни от "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД е строго поверителна информация.

Като администратор на лични данни "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД не разкрива и предоставя лични данни на трети лица извън възникналите законови или договорни основания или ако данните не са общодостъпни и включени в публичен регистър.

"АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД предоставя лични данни единствено в случай на възникнала необходимост във връзка с осъществяваната от дружеството дейност и възникналите договорни отношения.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публични регистри, получатели на данни във връзка с осъществяваната дейност могат да бъдат:

- Институции/държавни органи, осъществяващи функции в рамките на техните правомощия (МВР, НАП, НОИ, Висш адвокатски съвет и други);

- Юристи /нотариуси, адвокати, юрисконсулти и други лица с юридическо образовоние/ с оглед изготвяне на писмени документи, заверка на съставена документация и друга работа във връзка с осъществяваната дейност на дружеството;

- Банкови институции с оглед извършване на плащания и банкови транзакции по възнаграждения и/ или във връзка с кредитиране;

- Фирми, осъществяващи куриерска дейност и доставки на прати във връзка с провеждане на кореспонденция.

4. Контрол на достъпа до данни във връзка с осъществяване на дейността.

В качеството на администратор на лични данни "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД предприема пропорцинални мерки за предотвратяване на неразрешен достъп до базата, съхраняваща предоставените лични данни чрез:

- използване на пароли;
- ограничен достъп до системите за съхранение на данни;
- ограничения по отношение на използването на сменяеми информационни носители като флашки, CD/DVD дискове или преносими твърди дискове, както и изисквания за кодиране;
- ограничен достъп до информация, предоставена и съхранявана на хартиен носител;

Личните данни се обрабоват от "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД по начин, гарантиращ подходяща степен на сигурност и поверителност на личните данни, включително за предотвратяване на непозволен достъп на лични данни или до оборудване за тяхното обработване.

5. Права на правните субекти

"АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД предприема следните мерки за сигурност по защита на предоставените лични данни на правните субекти в съответствие със залегналите императивни правила в Регламент 679/2016г.:

- Право на достъп;
- Право на коригиране на лични данни, подадени непълно или неточно;
- Право на ограничение на обработването;
- Право на изтриване, в случай на приложение на чл. 17 от Регламент 679/2016;
- Право на преностимост на данните, в случай че са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;
- Право субектът на данни да не е обект на решение, основаващо се единствено но автоматизирано обработване, включващо профилиране;
- Право да отправя искания във връзка с описаните по горе права;

Горепосочените права могат да бъдат упражнени чрез отправено искане в писмена форма (на хартиен носител или в електронен вид), в което следва изрично да бъде посочено конкретното искане.

Всяко отправено искане следва да бъде подписано и изпратено на седалището и адрес на управление на "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД

6. Нарушение на правата и право на жалби.

В случай на неизпълнение на разпоредбите на (ЕО) Регламент 2016/679 по отношение на защита на предоставените лични данни от правни субекти, същите могат да депозират жалби/оплаквания до Комисията за защита на личните данни и Административен съд.

7. Срок на съхранение на предоставените данни.

"АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД се ангажира в качеството на администратор на лични данни да съхранява предоставената информация във връзка с осъществяването на дейността си съгласно изискванията на действащото законодателство и в съответствие на принципа за ограничение на съхранението и съобразно сроковете на сключените договори.

Данните, свързани с трудовоправни и осигурителни правоотнотшения по смисъла на КТ и КСО ще бъдат съхранявани за срок от 50 /петдесет/ години.

Останалите данни ще бъдат съхранявани за срок от 5 /пет/ години.

8. Предоставяне на лични данни в трети страни или международни организации.

В качеството на администратор на лични данни "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД не предоставя каквито и да било лични данни на трети държави и международни организации. Изключение прави необходимостта от сключен договор за изпълнение на възложена работа при и по повод изпълнение на възложени и поети задължения.

9. Предприети от "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД мерки за защита на личните данни.

В изпълнение на императивните разпоредби на Регламент 2016/679 за защита на личните данни на правните субекти "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД приема вътрешни правила, с които предприема мерки за ефективна защита на предоставените за обработване лични данни, както и за упражняване правата на правните субекти.

Информация за предприетите мерки за защита на личните данни правните субекти могат да получат при изискването им от администратора "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД

10. Съблюдаване на основните принципи съгласно Регламент 2016/679 за законосъобразно съхранение и обработване на лични данни.

Като администратор на лични данни "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД се ангажира да обработва законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин данните, предоставени от правните субекти.

Личните данни ще бъдат изисквани, събирани, обработвани и съхранявани за конкретни, изрично указани и легитимни цели, като няма да се обработват по начин несъвместим с тези цели.

Администраторът "свежда данните до минимум" в съответствие с целите на извършваната от него дейност.

Личните данни ще бъдат съхранявани при стриктно съблюдаване на принципите за точност, "ограничение на съхранението", цялост и поверителност, отчетност.

Информацията относно мерките на защита, които "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД предприема за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на ЕС от 27.04.2016г. ще бъде актуализирана, допълвана и развивана в съответствие с императивните правила на Европейското законодателство и законодателството на Република България.

"АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД си запазва правото и възможността да изменя политиката си за поверителност и конфеденциалност.

Промените ще бъдат публикувани своевременно в сайта на администратора "АВАНГАРД РИЪЛ ЕСТЕЙТ.БГ" ЕООД с оглед свободния достъп на информация на правните субекти.

Пишете ни в Messenger